خلاقيت و نقاشى كودك و نوجوان

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ طول دوره : ۱۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 15:30 تا 17:30
ستاره معتضدى
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 15:00 تا 18:00
ستاره معتضدى
۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام