دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ طول دوره : ۲۴ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 17:00 تا 19:00
ستاره معتضدى
620,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ طول دوره : ۲۴ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 17:00 تا 19:00
ستاره معتضدى
620,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

خلاقيت و نقاشى كودك و نوجوان

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ طول دوره : ۱۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 15:30 تا 17:30
ستاره معتضدى
520,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
690,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
690,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 14:00 تا 17:00
ستاره معتضدى
690,000 تومان
مشاهده و ثبت نام