دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ طول دوره : ۲۴ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 16 تا 18
ستاره معتضدى
670,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ طول دوره : ۲۴ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 16 تا 18
ستاره معتضدى
670,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

خلاقيت و نقاشى كودك و نوجوان

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ طول دوره : ۱۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 14:30 تا 16:00
ستاره معتضدى
520,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
740,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 10:00 تا 13:00
ستاره معتضدى
740,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ طول دوره : ۳۶ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 14:00 تا 17:00
ستاره معتضدى
740,000 تومان
مشاهده و ثبت نام