دوره های عکاسی

آموزش خصوصی منوی دوربین
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰,چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰


دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
نقد عکسپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی و مبانی هنرهای تجسمی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی طبیعتپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
فتوژورنالیسمپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰


عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی تئاترپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۶۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
مبانی ترکیب بندی در عکاسیپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
مبانی هنرهای تجسمی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰


نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی معماریپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره جامع آموزش عکاسی دیجیتال
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰


عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۸۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی پیشرفته
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۶۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰


آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...