توسط هادی رئیس السادات

آموزش ساخت تراریوم

در آموزش هنرهای تجسمی

  • روز یکشنبه ها
  • ساعت 13 الی 17
  • تاریخ شروع 21 خرداد 1401
  • گواهینامه بعد از امتحان عملی
  • تعداد جلسه 4
  • ساعت کل دوره 2