آموزش خصوصی منوی دوربین

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۶ساعت

مدرس دوره

آموزش عکاسی مقدماتی
مسعود افشانی

شهریه دوره

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۰ نفر