عکاسی طبیعت

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۲۰ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

شهریه دوره

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۱۰ نفر

:: سرفصل دوره ::