عکاسی تئاتر

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۲۰ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

شهریه دوره

قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۳ نفر

:: سرفصل دوره ::