عکاسی معماری

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۸ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

شهریه دوره

قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۷ نفر