فتوژورنالیسم

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۲۰ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

شهریه دوره

قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۱۰ نفر

:: سرفصل دوره ::