نقد عکس

زمان برگزاری

زمان شروع: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ روز و ساعت: یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ مدت (ساعت): ۲۰

شهریه دوره

قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۷ نفر

:: سرفصل دوره ::

 • شناخت ژانر، سبک،
 • ضرورت نوشتن در عکاسی
 • خواندن یک نقد معروف و موثر و بررسی آن و تشیع عناصر نقد
 • تجزیه و تحلیل چیست؟
 • عناصر بصری
 • توصیف عکس و توصیف محیط
 • تفسیر بعد سوم تصاویر با نظریه دولان پارت، نظریه آینده
 • انواع تفسیر
 • داوری و قضاوت درباره ی عکس نقد کردن و انواع آن
 • انواع نقد مارکسی، زندگی نامه نقد موضوع و…
 • نوشتن نقد به شکل اصول و تشریح آن
 • خواندن یک نقد و آنالیز آن
 • بررسی  نوشتن یک نقد برای یک عکس نمونه