رز ارغوان آذر

متولد ١٣٦١

كارشناسی در رشته عكاسی

فارغ التحصیل دوره ى گرافيك از كونديش كالج انگستان، عكاس سينما، تئاتر، مطبوعات، عكاسی در فيلم هاى سينمايی ، روزهاى نارنجی ، چهارشنبه، آن آواز غمناك

سريال هاى تلویزیونی،  عكاس جشنواره های تئاتر فجر، عروسكی، آيينی سنتی، خبرگزارى های ايران تئاتر، روزنامه آسيا، دنياى اقتصاد، مجله موفقيت

آموزش عکاسی پایه