آموزشی کنتراست ؛ زیاد یا کم؟

کنتراست ؛ زیاد یا کم؟

کدامیک از این دو تصویر زیر، کنترا ست بیشتری دارند؟ در تصویر سمت چپ تنها دو رنگ سیاه و سفید را می‌بینیم. پرنده و شاخه، در سیاهی فرو رفته‌اند [...]