سومین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش عکاسی با موبایل