چهارمین جشنواره عکس نورنگار، بخش بناهای تاریخی و باستانی