%30 تخفیف
یـــلـــدای
نــورنــگــار
روزهای 29 ، 30 و 1 دی ماه