Page 8 - کتاب جشنواره پنجم
P. 8

جریا کاک     دیدــش یاــمسر رــثا رــب لاــسما هنافــساتم هــک شــکچوک غاــب رد وا ، تــسیتسود تــعیبط و داوــساب قاــخ ناــسنا اــما دــهدینم ناــشن هــیلوا دروــخرب رد و رــهاظ رد هــچ رــگا جرــیا کاک
     دــنراد تــعیبط رد یرــشیب رــطخ هــک یماــسجا اــصوصخ یا هــلابز عوــن رــه اــب دروــخرب اــب لــبق یاــههام و اهلاــس قــبط و ناــنچمه اــما درــکن تــشادرب یرــثم )ناتــسدرک ناتــسا( راــجیب رد
     یارــب یبــسانم ناــمز رــظتنم هــک دراد سر رد یــناوارف یاــه هــشقن وا-- شــیاهلگ و ناــتخرد یراــیبا اــت شتنوکــس لــحم نماتخاــس زا- دــنکیم نا زا هــنیهب یا هدافتــسا و هدرــب غاــب هــب ار اــهنا
                                                          دــشابیم نا
                         Winner                        هزیاج هدنرب

                            جریا کاک / ادرف دنوجرف دیشمج
      2                     Jamshid Farajvand Farda / Kak Iraj
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13