مصاحبه با آقای مجید سعیدی

جناب آقای مجید سعیدی، عکاس حرفه ای و بین المللی و داور هفتمین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید: