همراهان جشنواره عکس نورنگار – امیرحسین کمالی

آقای امیرحسین کمالی برگزیده چهارمین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :