همراهان جشنواره عکس نورنگار – داود ایزدپناه

آقای داود ایزدپناه برگزیده ششمین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :