همراهان جشنواره عکس نورنگار – دکتر امیرعلی جوادیان

دکتر امیرعلی جوادیان  داور ششمین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :