همراهان جشنواره عکس نورنگار – سامان خدایاری

آقای سامان خدایاری برگزیده دومین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :