همراهان جشنواره عکس نورنگار – عارف جلایری

آقای عارف جلایری برگزیده دومین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :