همراهان جشنواره عکس نورنگار – پریسا مهدیون

خانم پریبسا مهدیون برگزیده سومین جشنواره عکس نورنگار با شما سخن می گوید :