سومین جشنواره عکس نورنگار، تمامی تصاویر بخش چهره های ایرانی