دومین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان جوانان و آیین های بومی و محلی