سومین جشنواره عکس نورنگار، تمامی تصاویر بخش عکاسی با موبایل