سومین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش چهره های ایرانی