دسته بندی محصولات

 • عکاسی

 • فیلمبرداری

 • نورپردازی

 • صدابرداری

 • لوازم جانبی

 • محصولات دست دوم

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های دی جی آی و ژیون تک

راهنمای انتخاب
بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های دی جی آی و ژیون تک

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های شرکت های دی جی آی و ژیون تک را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ شرکت دی جی آی DJI

DJI RS 2

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 7D MK II
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS-1D X
 • EOS-1D X Mark II
 • EOS-1D X Mark III
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D5
 • D500
 • D6
 • D780
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A1
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • A9 II
 • FDR-AX100E
 • FX3
 • PXW-Z90V
 • ZV-1

فوجی

 • X-E3
 • X-H1
 • X-S10
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4

پاناسونیک

 • BGH1
 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S1R
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k
 • BMPCC 6K
 • BMPCC 6K Pro

DJI RSC 2

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 7D MK II
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D500
 • D780
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A1
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • A9 II
 • FX3
 • ZV-1

فوجی

 • X-E3
 • X-H1X-S10
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4

پاناسونیک

 • BGH1
 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S1R
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k
 • BMPCC 6K
 • BMPCC 6K Pro

Ronin-S

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 200D
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS-1D X Mark II
 • EOS-1D X Mark III

نیکون

 • D5
 • D500
 • D7100
 • D750
 • D780
 • D810
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A6000
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9

فوجی

 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4

پاناسونیک

 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k

Ronin-SC

کانن

 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D500
 • D780
 • D810
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A6000
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • Rx10 III
 • Rx10 IV
 • RX100 V
 • Rx100 VI
 • Rx100 VII

فوجی

 • X-E3
 • X-H1
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4
 • X100V

پاناسونیک

 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 6K

کد تخفیف نورنگار

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ شرکت ژیون تک Zhiyun-Tech

WEEBILL 2

کانن

 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS RP
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS M50
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D850
 • D780
 • Z50
 • Z5
 • Z6
 • Z6 Ⅱ
 • Z7
 • Z7 Ⅱ

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7M2
 • α7R2
 • α7S2
 • α7M3
 • α7R3
 • α7S3
 • α7R4
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100
 • ILME-FX3

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ در برند پاناسونیک

 • G9
 • GH5s
 • GH5
 • DC-BGH1
 • S1
 • S5
 • S1H

فوجی

 • X-H1
 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4
 • X-T30

CRANE 2S

کانن

 • 1D X Mark Ⅲ
 • 1D X Mark Ⅱ
 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D6
 • D850
 • D750
 • D610
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 ⅡZ7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7R4
 • α7R3
 • α7M3
 • α7S3
 • α7R2
 • α7M2
 • α7S2
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100
 • α6000

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • GH5s
 • GH5
 • G9
 • DC-BGH1
 • S1H
 • S1
 • S5

فوجی

 • X-H1
 • X-T4
 • X-T3
 • X-T2

CRANE 3S

کانن

 • 1D X Mark Ⅲ
 • 1D X Mark II
 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark II
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ در برند نیکون

 • D6
 • D850
 • D780
 • D750
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 II
 • α7R4
 • α7R3
 • α7M3
 • α7S3
 • α7R2
 • α7M2
 • α7S2
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • GH5s
 • GH5
 • G9
 • DC-BGH1
 • S1H
 • S1
 • S5

فوجی

 • X-H1
 • X-T4
 • X-T3
 • X-T2

WEEBILL-S

کانن

 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS RP
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS M50
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D6
 • D850
 • D780
 • D750
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7M2
 • α7R2
 • α7S2
 • α7M3
 • α7R3
 • α7S3
 • α7R4
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • G9
 • GH5s
 • GH5
 • S1
 • S5
 • S1H
 • DC-BGH1

فوجی

 • X-H1
 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4
 • X-T30

نویسنده : نورنگار - آ.ف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *