1% دست دوم
59,000,000 تومان 58,500,000 تومان
2% دست دوم
24,000,000 تومان 23,500,000 تومان
2% دست دوم
23,000,000 تومان 22,500,000 تومان
9% دست دوم
20,900,000 تومان 18,900,000 تومان
3% دست دوم
16,500,000 تومان 16,000,000 تومان

فروشگاه بهار، روز جمعه مورخ 1401/12/05 از ساعت 10 تا 17:30 باز است.

تلفن: 02177617170