نخستین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش عکس لحظه ای