ششمین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش اصلی بازارهای سنتی