حساب کاربری من

انجام و تکمیل مراحل ثبت نام به منزله پذیرش قوانین و مقررات جشنواره می باشد.